SPECIALISTEN IN COACHING, TRAINING EN BELEVING
VOOR BEDRIJVEN, OVERHEDEN EN ORGANISATIES.
INFORMATIE
Bel Totaalcoaching075-7112820     mail sturenfacebook TotaalcoachingLinkedIn TotaalcoachingTwitter TotaalcoachingInstagram Totaalcoaching

Artikelen

De nieuwe realiteit van de artsen
Burn out is geen psychische ziekte
Hoge werkdruk kost klanten
NPO Radio 1: Nieuws en Co over stress en werk
Een burn out komt nooit alleen
Issues staan niet op zichzelf
Specialisten in vertrouwen maken PSA bespreekbaar
Echte aandacht voor medewerkers zorgt voor rendement
Is bevlogenheid stress gerelateerd?
Hoe leer je als starter in 3 stappen goed beslissingen te nemen?
Stressfactoren als sluipmoordenaar
Alle neuzen, met overtuiging, in dezelfde richting!
Waardering en complimentjes
Grip op Burn out
Als privé jouw zakelijk probleem wordt!
Ook zo klaar met banaanhoppen…

De nieuwe realiteit van de artsen

etisch dilemma

Hoe om te gaan met het ethisch dilemma van de zorgverlening

Door: Peter Zaal

Op het hoogtepunt van de Covid-19 crisis heeft een cardioloog een patiënt met borstkanker. Een jonge moeder die dringend een borst besparende operatie moet ondergaan. Het risico op uitzaaiingen wordt steeds groter naarmate de tijd verstrijkt. Toch wordt de operatie uitgesteld in verband met overbezetting en overbelasting van de IC als gevolg van de vele Corona patiënten. Als de cardioloog een kijkje neemt op de IC blijken er opvallend veel mensen met een metabool syndroom. Daarnaast ook vaak nog adipeus en op hoge leeftijd.

Een dergelijk voorbeeld kan natuurlijk leiden tot interne discussies binnen het ziekenhuis. Wat je wilt is, dat medici niet voor deze keuze komen te staan. Het is dus heel belangrijk om binnen de beroepsgroep hierover met elkaar van gedachten te wisselen en naar oplossingen te zoeken. Door nu tijd en moeite te investeren kunnen dilemma’s als deze in de toekomst, bij bijvoorbeeld een tweede golf van Covid-19 besmettingen, worden voorkomen.

Op hoog niveau is hier inmiddels wel aandacht voor, maar worden daar ook de mensen uit de praktijk voldoende bij betrokken. Zij ervaren de dilemma’s dagelijks en willen graag meepraten.

Door een aantal dagen in een kleine groep gelijkgestemden dit soort zaken te bespreken onder leiding van deskundigen ontstaan oplossingen die breed worden gedragen in de beroepsgroep. Het geschetste probleem is maar één van de vele voorbeelden. Het bij elkaar komen geeft de mogelijkheid om talloze problemen te bespreken. Door het delen van kennis en ervaring wordt het mogelijk de nieuwe realiteit daadwerkelijk vorm te geven.

Het Marriott Hotel Amsterdam, het Renaissance Amsterdam Hotel en Totaalcoaching bieden dit platform en dragen zo bij aan een gezonde en werkbare samenleving.
De bedoeling is om meerdaagse bijeenkomsten te organiseren van kleine groepen samengesteld uit mensen die werkzaam zijn in de essentiële beroepen, zoals de medische sector, hulpverlening, dienstverlening en zwaar getroffen ondernemingen, zoals MKB, ZZP, Horeca, reis, cultuur, evenementen etc.

Meer informatie over hoe nu verder tijdens en na de crisis.

Burn out is geen psychische ziekte

Burn out factoren

Het is een werkgerelateerde aandoening

Door: Peter Zaal

Recentelijk is dat nogmaals geconcludeerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Burn out is een werkfenomeen veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. Een Burn out leidt tot gevoelens van vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van een baan en afname van productiviteit. Dat neemt niet weg dat de oorzaken ook kunnen liggen in de privé situatie. Ook daar kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor iemand te maken krijgt met de verschijnselen van een Burn out.

Herstel coaching

Als dus de oorzaken gezocht moeten worden in de werksituatie ligt het voor de hand om voor het herstel de juiste specialisten te raadplegen. Begeleiding op maat door een team met kennis van bedrijfsprocessen en culturen. Met ervaring in werksituaties in combinatie met privéomstandigheden. Als er sprake is van een psychische stoornis zal een specialist dit tijdig herkennen en dit met betrokkene bespreken.  Het hangt er bijvoorbeeld van af of die stoornis (mede) oorzaak is van de Burn out. Daarnaast spelen de ernst van de stoornis, de omstandigheden en de persoon zelf, een rol bij de beslissing of hier direct behandeling voor nodig is. Er zijn talloze voorbeelden van mensen met een bepaalde stoornis, die prima functioneren in het arbeidsproces. Het is juist vaak de verandering in dit proces dat maakt dat mensen niet langer goed functioneren.  
Weer andere mensen hebben enorm baat bij een samenwerking tussen de begeleidende specialisten en de psycholoog, waarbij ieder zijn eigen vakgebied inzet in het team.

Balans

Om beter te begrijpen hoe Burn out zich ontwikkelt is het van belang om te weten dat een mens altijd op zoek is naar balans. In dit geval gaat het om de balans tussen Werk, Privé en Persoonlijkheid. Dit kun je weergeven in drie pijlers.

Persoonlijkheid -  Werk -  Privé in relatie toto Stress en Burn out

Als één van de pijlers (al dan niet tijdelijk) niet goed functioneert zal dat niet direct leiden tot een Burn out. Pas wanneer er langere tijd bij twee van de drie pijlers een probleem ontstaat groeit het risico op een Burn out.  Dat maakt het zo moeilijk om Burn out te definiëren. Het is een stapeling van bijvoorbeeld chronisch stress op het werk en privéproblemen, waardoor het risico toeneemt. Zo ook bij de combinatie van werkstress en een persoonlijkheidsstoornis.

Doelstelling

Net als bij andere problemen wordt het tijd om ons bij het herstel van een Burn out en werkstress, en ook het voorkomen hiervan, te richten op de doelstelling de persoon weer te laten functioneren in het arbeidsproces. En vooral daarbij de persoon en zijn of haar werksituatie centraal te gaan stellen.

Dus een deskundig onderzoek naar de oorzaken van de Burn out. Zoals de werkomstandigheden in combinatie met de privé situatie en de persoonlijke eigenschappen. Je bijvoorbeeld af te vragen of iemand wel passend werk heeft. Het is belangrijk om in beeld te brengen hoe groot de invloed van al die verschillende factoren is op iemand. De doelstelling was immers, dat iemand weer goed gaat functioneren. Daarvoor is het niet lang niet altijd nodig om 100% hersteld te zijn.  Zoals al eerder genoemd kan iemand heel goed functioneren met een persoonlijkheidsstoornis, zolang betrokkenen hiermee rekening willen en kunnen houden.

Psycholoog

In Nederland groeit steeds meer de situatie dat mensen met de kenmerken van een Burn out al snel naar een psycholoog gestuurd worden. Die zal zich over het algemeen richten op de behandeling van de persoonlijkheidskenmerken. Dat is ook logisch, want dat is namelijk zijn of haar vak. Deze aanpak wordt nogal eens versterkt door de richtlijnen van huisarts en bedrijfsarts. Die richtlijnen verwijzen naar een psychische behandeling. Mogelijk speelt daarbij een rol, dat die richtlijnen mede zijn opgesteld door psychologen. Met een toename van het aantal gevallen van mensen met Burn out achtige verschijnselen (14 % van de beroepsbevolking) neemt dus de druk op het aantal beschikbare psychologen toe. Het gevolg is een wachttijd van 8 tot 10 weken. Verloren tijd als het gaat om het snel herstellen van een Burn out.

DSM V

Omdat Burn out geen psychische aandoening is staat het dus niet in het handboek DSM V. Helaas blijken de zorgverzekeraars dit handboek te hanteren als voorwaarde of basis voor het vergoeden van de behandelingskosten. Dit leidt ertoe, dat het belangrijk is om een aandoening bij iemand te constateren die wel genoemd wordt. Dat maakt namelijk de weg vrij voor het vergoeden van de behandeling. Een duur en tijdrovend traject.

De pijlers

Terugkomend op de pijlers zie je dan vaak, dat een herstelbehandeling van de Burn out zich richt op iemands persoonlijkheidsstoornis. Zonder zich af te vragen welke rol dit speelt. Als die redelijk succesvol behandeld wordt is er een grote kans dat iemand weer tijdelijk kan functioneren. Er zijn dan weer twee van de drie pijlers op orde.

Alleen de belangrijkste oorzaak van de Burn out, namelijk de pijler werk, is niet of nauwelijks aan de orde geweest. Dat is ook niet het vakgebied van de psycholoog. Het effect op lange termijn is in dit soort situaties dan ook dat iemand opnieuw een Burn out krijgt. Met meer risico op ernstige problemen, zoals depressie. Hetgeen een nieuwe behandeling bij de psycholoog tot gevolg heeft. En daarmee is de cirkel weer rond en het werkelijke probleem niet aangepakt.

Voor advies kunt uw ons bellen op nr 075-7112820, mailen op info@totaalcoaching.nl of informatie aanvragen via onderstaande knop.

INFORMATIE

Hoge werkdruk kost klanten.

burn out en bedrijf

Hoe succes zomaar kan leiden tot minder klanten en winst.

Door: Peter Zaal

Als redelijk succesvol ondernemer heb je geprofiteerd van de economische groei van de laatste jaren. De opdrachten kwamen vrij eenvoudig binnen en het bedrijf is daardoor flink gegroeid. Die snelle groei en het harde werken lijken echter zijn tol te gaan eisen. De werkdruk in het bedrijf is al twee jaar lang behoorlijk hoog. De gevolgen hiervan worden steeds meer merkbaar. De werknemers klagen vaker over lichamelijke en geestelijke ongemakken. Niet alleen op het werk, maar ook in de privé situatie is duidelijke een toename van stress. Er wordt onderling meer en meer gemopperd en gezeurd over de kleinste dingen. Ook de klanten klagen steeds vaker over levertijden en de kwaliteit van de producten. En van een paar goede klanten komen vertrouwelijk signalen, dat werknemers openlijk lopen te klagen over het bedrijf.

Het gevolg

In de bedrijfsvoering tekent zich een negatieve tendens af. De kosten van de productie lopen op. Er is een toenemend kort ziekteverzuim, waarbij het onduidelijk is of dit gaat uitmonden in lang verzuim. Het aantal klachten van klanten neemt toe, en sommigen zijn reeds om deze reden afgehaakt. Er wordt weinig tijd besteed aan promotie en dus ook niet aan het verkrijgen van nieuwe klanten. Iedereen is de hele dag druk bezig met het blussen van branden en niet met het voorkomen hiervan. Zo moet er steeds vaker om uitstel worden gevraagd aan bestaande klanten. Er dreigt een mentale en fysieke uitputting met alle ernstige gevolgen van dien. Niet alleen zakelijk, maar ook de privé situatie komt onder druk te staan.

De oorzaken

De oorzaak is nooit een specifiek probleem, maar een samenstelling van verschillende factoren. Een bedrijf is nu eenmaal een dynamisch samenspel van mensen en middelen.

 

 

Interventie

De directie is zich steeds meer bewust van de onhoudbare situatie en verzoekt om een plan van aanpak waarbij de belangrijkste resultaten moeten zijn:

Oplossingen.

Om het bedrijf en de mensen weer gezond te krijgen zijn er een aantal dingen noodzakelijk.

Voor advies kunt uw ons bellen op nr 075-7112820, mailen op info@totaalcoaching.nl of informatie aanvragen via onderstaande knop.

Hoge werkdruk kost klanten.

Noord Limburg Business

Hoe succes zomaar kan leiden tot minder klanten en winst. Als redelijk succesvol ondernemer heb je geprofiteerd van de economische groei van de laatste jaren. De opdrachten kwamen vrij eenvoudig binnen en het bedrijf is daardoor flink gegroeid. Die snelle groei en het harde werken lijken echter zijn tol te gaan eisen. lees het artikel in

Magazines | Noord Limburg Business nr 4 2019INFORMATIE
terug naar overzicht

NPO Radio 1, Nieuws en Co: Privé stress op de werkplek.

Radio 1 interview  Nieuws en Co 6 aug 2019


Voor veel werkgevers en werknemers helaas nog een moeilijk te bespreken onderwerp. Wat kun je als werkgever wel vragen en wat niet. Medewerkers schamen zich of zijn bang voor eventuele gevolgen voor hun baan of carrière. Toch voorkomt tijdig bespreken vaak veel grotere problemen, zoals langdurig ziekteverzuim met alle gevolge van dien.

Het onderwerp is recent aan de orde geweest in het actualiteiten programma Nieuws en Co op NPORadio1. In dit fragment hoort u wellicht bruikbare tips NPO Radio 1 gemist: Klik op Nieuws en Co, dinsdag 6 augustus, Luister terug blok 18:00 -18:30 (start na 6.30 min)

Voor een betrouwbare en vooral betaalbare oplossing voor het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen kunt u hier terecht voor meer informatie over de specialisten.

Een Burn out komt nooit alleen.

burn out en bedrijf

 

Het effect van een Burn out op het bedrijf.

Door: Peter Zaal

Als er iemand in een bedrijf de diagnose Burn out krijgt ontstaat er een groot probleem. Het zijn vaak de harde werkers, die het overkomt. De mensen die in staat zijn bepaalde pieken op te vangen en/of korte termijn acties oppakken. En ook nog eens in een drukke periode.

De gevolgen zijn zeer ingrijpend. Niet alleen voor degene, die het overkomt, maar ook voor het bedrijf. Een belangrijke functie (schakel) wordt in ene niet meer vervuld. Vervanging is vaak slecht of niet te vinden. En zeker niet op korte termijn. Er beginnen vrijwel onmiddelijk ook allerlei regelingen te lopen, zoals de voorschriften uit de Wet Poortwachter.

En alsof dat nog niet erg genoeg is dreigen er ook verschillende collega’s om te vallen. Klanten gaan mopperen en dit alles gaat natuurlijk ten koste van de omzet en dus de winst van het bedrijf.

Het is dus van groot belang de Burn out zo snel mogelijk te herstellen. Ons uitgangspunt is, zeker voor de betrokken medewerker, dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk moet. Maar wel op een andere manier. Eerst moet de oorzaak van de Burn out worden onderzocht. Dit is in de praktijk vaak een mix van zakelijk en privé problemen. Er is een flinke onbalans ontstaan tussen de belasting en de belastbaarheid van de medewerker.

Maar ook van het bedrijf (of de afdeling). Veelal is sprake van een verwaarloosde organisatie met veel achterstallig onderhoud, als gevolg van snelle groei en veranderingen. Niet alleen op basale voorzieningen, zoals werkplekken en kantine, maar ook in zaken als het uitspreken van waardering en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden. Gelijk met het herstel van de Burn out moet dus ook het achterstallig onderhoud van de organisatie worden aangepakt.

Doe je dit niet, dan zal de herstelde medewerker (of zijn collega’s) binnen de kortste keren weer omvallen, vertrekken of op have kracht gaan functioneren. Dus zorg er voor de problemen in kaart te brengen en te gaan werken aan oplossingen. Beter nog is het om de signalen vroegtijdig te herkennen en actie te ondernemen. Voorkomen van een Burn out scheelt het bedrijf enorm veel geld. Zo is berekend, dat een zieke, modale, werknemer € 410,-- per dag kost. Rekening houdend met loonkosten, herstelkosten, vervanging, integratie en verzuimbegeleiding. In dit bedrag is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld omzetverlies, klantverlies en minder groei.

Dus kijk eens met een realistische bril naar uw bedrijf of uw afdeling en onderneem tijdig actie ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim als gevolg van Burn out of andere vormen van overspanning. Voor een echt onafhankelijk advies kunt uw ons bellen op nr 075-7112820, mailen op info@totaalcoaching.nl of informatie aanvragen via onderstaande knop.

INFORMATIE
terug naar overzicht

Issues staan niet op zichzelf

artikel

Op basis van de Arbowet(artikel 3, lid 2) dient ieder bedrijf beleid te voeren dat erop gericht is psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Dus de risicofactoren in beeld brengen en oplossen als het gaat om onderwerpen als overspannenheid en Burn out. Lees hoe wij u kunnen ondersteunen in deze moeilijke materie.

De multidisciplinaire aanpak

Door: Aart van der Haagen / Magazine Vallei business nummer 2 2019

Onderling gemor bij het personeel, een hoog ziekteverzuim, verborgen agenda's, een omzet die achterblijft bij de verwachtingen; kwesties genoeg die bedrijven aan ons voorleggen", zegt Constant Lamp van Totaal Coaching. "Ze hebben allemaal behoefte aan een oplossing, maar die vul je niet in met enkelvoudige hulp. Coaches genoeg in Nederland, ieder met een eigen specialisme, rondom een probleem spelen achterliggende factoren en die verschillen per onderneming. Het MKB is zo pluriform, dat vraagt om een multidisciplinaire benadering. Daar lag voor ons de aanleiding om medio 2018 te starten met Totaal Coaching, een netwerk van specialisten die er met elkaar voor kunnen zorgen dat de bevlogenheid in de organisatie terugkeert en dat alles weer loopt als een trein. One stop shopping, zeg maar, waarmee we effectief aan de slag gaan met problemen die gecompliceerd en misschien wel schimmig lijken."

Oren openzetten

Dit maakt Peter Zaal wat tastbaarder. "Een communicatietraining is zinvol, maar werkt alleen als de cursisten hun oren ook echt openzetten. Dat doen ze niet als ze worstelen met privéproblemen. Dan horen ze het verhaal aan, pikken het nauwelijks op en gaan vervolgens weer over tot de orde van de dag, zonder dat er verandering optreedt in de organisatie. Wij zeggen: 'Geef die mensen eerst eens aandacht en werk met hen aan het oplossen van wat er privé scheef zit.' Misschien heersen er spanningen tussen collega's, wellicht zit iemand financieel klem, iets dat mensen meestal lastig vinden om bespreekbaar te maken. Het begint met vertrouwen kweken, luisteren en de juiste vragen stellen. Dat stukje erkenning doet iets positiefs en vergroot de bereidheid om actief deel te nemen aan de training. We hoeven er geen doekjes om te winden dat de ondernemer één primair doel heeft: geld verdienen. Zijn tools zijn echter de mensen, dus draait alles om wederzijdse betrokkenheid, die in het Nederlandse bedrijfsleven vaak heel calvinistisch beoordeeld wordt: een 7. Je kent de medewerkers maar ten dele en niet iedereen doet zijn werk met evenveel bezieling."

Glijdende schaal

Bertina Heerschop vult aan: "Op de vraag 'hoe gaat het?' antwoordt menig ondernemer: 'Best goed, maar het kan altijd beter.' Dan bevindt hij zich al op een glijdende schaal, want hij zegt dus niet: 'We werken eraan.' Kijk maar eens naar de reactie op medewerkers met een burn out. 'Die heb je overal,' hoor je dan zeggen, maar de impact ervan op de organisatie mag je niet onderschatten. Zeker binnen het MKB valt een belangrijke steunpilaar weg en dat brengt met zich mee dat collega's het werk moeten overnemen, terwijl zij vaak al op de top van hun kunnen lopen, met het risico dat ze ook te zwaar belast worden. Dan praten we nog niet eens over het financiële aspect, over het kostenplaatje van vervanging, loondoorbetaling, arbo etcetera. Overigens denkt iedereen het begrip burn out wel te kennen, maar weten slechts weinigen wat het echt inhoudt: dat je hoofd heel graag wil, maar je lijf het opgeeft. Je kunt je er eigenlijk pas iets bij voorstellen wanneer je het zelf ervaren hebt."

'Een communicatietraining is zinvol, maar werkt alleen als de cursisten hun oren ook echt openzetten'

Na gemiddeld zes maanden steken volgens Zaal factoren de kop op die het probleem nog lastiger maken. "Dan wil je hoofd niet meer en heeft het bedrijf de functie al op een andere manier ingevuld. Vrijwel niemand keert na zeven maanden terug, dat zegt genoeg. Meestal loopt dat uit tot één à anderhalf jaar en volgens de Nederlandse richtlijnen kom je dan terecht bij de psycholoog, waar de wachttijd al gauw een week of acht bedraagt. 'Neem rust", zegt de huisarts dan, maar dat is funest, want iemand wil juist graag weer aan het werk. Er komt nog iets anders bij, namelijk dat een burn out géén persoonlijkheidsstoornis vormt en aldus niet in het handboek staat dat zorgverzekeraars hanteren. Ze weigeren het verschijnsel te erkennen en keren derhalve niet uit, wat een huisarts of een psycholoog zal aanzetten tot het 'verzinnen' van een stoornis: een depressie, een fobie, noem maar op. Dat komt dan officieel in het dossier van de cli?nt te staan en met een beetje pech ondergaat hij ook nog de verkeerde behandeling. Vervolgens keert hij terug in het bedrijf en blijkt er zowel aan de persoon als aan de werksituatie niks veranderd. Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg, zo luidt het bekende gezegde. Een tweede burn-out ligt dan op de loer, met het risico dat die ontaardt in een depressie. Twee gele kaarten is rood."

Bedrijfsmodel veroudert

Een gezonde organisatie ontwikkelt zich, iets dat ondernemers die hun bedrijf in korte tijd hard hebben zien groeien volmondig zullen beamen. "Dan veranderen er nogal wat dingen, soms zonder dat je je dat realiseert", zegt Peter Zaal. "Het is daarom essentieel om elke paar jaar je bedrijfsmodel tegen het licht te houden. Waar liggen je sterke punten en waar zou je verbeteringen moeten doorvoeren? Als je daar geen aandacht aan besteedt, ontstaat er een voedingsbodem voor onvrede, niet in de laatste plaats bij je medewerkers. Schakel daarom periodiek een specialist in om het bedrijfsmodel onder de loep te nemen. Binnen TotaalCoaching pakken we dat op met een brede expertise, waarbij we niet op de stoel van de accountant kruipen en de boeken doornemen, maar de gehele kolom inventariseren. Dat doen we samen met de mensen in de organisatie. We interviewen ze en organiseren vruchtbare bijeenkomsten waar heel veel informatie naar boven komt."

Wet Poortwachter

"Ondernemers denken dat ze van alles moeten en geen invloed op de situatie kunnen uitoefenen, maar dat klopt niet. Het begint met actieve betrokkenheid en het besef dat de bedrijfsarts er niet zit om iemand te genezen, maar om te verklaren of iemand in staat is om het werk weer op te pakken. Kijken we nog even naar het begrip burn out, zorg er dan als ondernemer voor dat je weet wat dat inhoudt en welke signalen erbij horen. Daarna kun je een plan van aanpak maken om iemand weer aan het werk te helpen. Wij geven de workshop 'Grip op een burn-out', met drie onderdelen: hoe ontstaat het, welke richtlijnen gelden er en hoe ga je ermee om, welke signalen horen erbij en hoe los je het op? Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus observeer mensen en ga op tijd met ze zitten om te praten als je afwijkend gedrag waarneemt. Geef sowieso je medewerkers voldoende ruimte en cre?er vertrouwen, zodat ze makkelijker dingen zullen vertellen."

Eigen wijsheid

Om te benadrukken op hoeveel vlakken het kan wringen in een organisatie en hoeveel samenhang er tussen problemen bestaat noemen de stafleden van Totaal Coaching nog wat situaties. Heerschop: "Menig ondernemer denkt dat het nog wel een tandje efficiënter en productiever kan en verwacht een proactieve houding van zijn medewerkers. Eigenlijk wil hij dat ze zichzelf ook een beetje als ondernemer opstellen, maar wel binnen zijn denkpatronen, waarbij hij feitelijk wordt geplaagd door de beperkingen van zijn 'eigen wijsheid'. Wanneer het personeel zijn bevlogenheid niet adopteert, ontstaat er een spanningsveld. De opdracht luidt om de afstand tussen het verwac-tingspatroon en de realiteit zo klein mogelijk te maken en dat dan in twee richtingen. Ga dus met je mensen in gesprek en spreek over en weer de verwachtingen uit, dan weet je vanzelf waar potenti?le teleurstellingen liggen. Wat wij onder meer doen is onderzoeken wie op een passende plek zit."

Precenteïsme

Lamp brengt de term 'precenteïsme' naar voren. "Die houdt in dat mensen vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, hart voor de zaak of angst om hun baan te verliezen toch gaan werken als ze ziek zijn. Onderzoek wijst echter uit dat ze dan al gauw twintig procent minder presteren en dat de foutkans met zestig procent toeneemt. Verder beïnvloeden ze de sfeer negatief en bestaat er een groter risico op ongevallen en bedrijfsschade. Vergelijkbare problemen ontstaan bij werknemers in nood, bijvoorbeeld met relatieproblemen, schulden of een verslaving. Herken je als ondernemer die signalen niet, dan kan het heel veel tijd en geld gaan kosten. Het risico bestaat dat je vanuit je natuur om vooruit te kijken dingen positiever ziet dan de werkelijkheid is. Vrijwel iedere ondernemer zal van zichzelf zeggen dat hij oog heeft voor zijn personeel, maar de mensen op de werkvloer ervaren dat niet altijd zo. Richard Branson van Virgin Group heeft wel eens gezegd:

Ziekteverzuim: de teller loopt

Ondernemers moeten de ogen niet sluiten voor de kosten van ziekteverzuim, die fors kunnen oplopen. Reken op 410 euro per dag bij een modaal salaris, verdeeld in 153 euro loondoorbetaling, 146 euro kosten voor vervanging, 43 euro aan productiviteitsverlies, 60 euro voor inschakeling van de arbo en 7,50 euro voor verzuimbegeleiding. Uiteraard loopt dit hard op met het verstrijken van de dagen. Dat staat dan nog los van - veelal ongrijpbare - indirecte kosten, zoals verlies van klanten, demotivatie bij de rest van het team, slordigheden en fouten in het werk.

'Zorg je goed voor je mensen, dan zorgen zij goed voor je business.' Wanneer je een hoge graad van verbinding weet te leggen, stijgt de bevlogenheid en nemen collega's met plezier dingen van elkaar over."

Peter Principle

Ambities reiken hoog en mensen maken promotie, soms ongewild. "Dat verschijn-sel noemen we 'Peter Principle', waarbij de Nederlandse cultuur zo in elkaar steekt dat je eigenlijk niet meer terug kunt, met verworvenheden als een mooie auto, een flink salaris en veel aanzien", vertelt Zaal. "Helaas belanden veel mensen daardoor op de verkeerde plek en dat leidt tot arbeidsconflicten, burn-outs en een negatieve sfeer op de werkvloer. Het klinkt confronterend, maar het MKB zou van een kwart van het management afscheid kunnen nemen. Heus, dat zijn hartstikke goede mensen, alleen komen ze niet tot hun recht in de rol die ze vervullen. Er bestaan genoeg andere opties waarbij ze zich veel gelukkiger zullen voelen. Over dat laatste gesproken: bij ondernemers komt iets vergelijkbaars voor. Ze zien hun bedrijf groeien en moeten de hele dag managen, in plaats van dat ze bij hun oorsprong blijven, namelijk pionieren. Stel dan iemand aan die de dagelijkse gang van zaken beheert, anders voel je je helemaal niet happy meer en bestaat de kans dat je in een burn-out belandt."

De juiste specialisten

Situaties genoeg geschetst, tijd om over oplossingen te praten. Zoals aangegeven hanteert Totaal Coaching een multidisciplinaire aanpak op maat. Heerschop: "Wij werken niet met modules en systemen als 'kies uw coach', maar schakelen per situatie de juiste specialisten uit ons netwerk in, bijvoorbeeld een communicatietrainer, een budgetcoach, een vertrouwenspersoon, een outplacement-begeleider etcetera. Wanneer een organisatie een probleem aan ons voorlegt, gaan vanuit ons kernteam één of twee personen het gesprek aan en daarna doen we een voorstel voor een onderzoek. Dat houdt in dat we de organisatie in beeld brengen, onder meer via interviews met leidinggevenden en mensen op de werkvloer, het uitwerken van een organigram en indien nodig contact leggen met klanten of leveranciers. We bespreken dit met de juiste deskundigen binnen ons netwerk en op basis daarvan presenteren we een plan met een tijdspad en een kostenraming. De ondernemer bepaalt de doelstelling, hoe ver hij wil gaan om de organisatie te verbeteren. Vervolgens hou-den wij proactief in de gaten of de realisatie volgens plan verloopt. De ervaring leert dat met deze multidisciplinaire aanpak de bevlogenheid vanzelf terugkeert, zowel bij de ondernemer als de medewerkers."

INFORMATIE
terug naar overzicht

Specialisten in vertrouwen maken PSA bespreekbaar.

psychosociale arbeidsbelasting verminderen

 

Wat is uw beleid als het gaat om psychosociale arbeidsbelasting

Door: Peter Zaal

Download artikel Business Magazine

Op basis van Arbowet zijn bedrijven verplicht een beleid te voeren, dat erop gericht is medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten de risico’s in kaart brengen en met reden, want in 2018 speelde bij maar liefst 57 procent van de gemelde beroepsziekten psychosociale arbeidsbelasting een rol. Voornamelijk overspannenheid en Burn out. Maar ook zaken als ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.

Preventief beleid

Elk zichzelf respecterend bedrijf wil PSA natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen, omdat dit veelal leidt tot toenemend ziekteverzuim en afnemende productiviteit.  Niet alleen zijn de financiële gevolgen aanzienlijk, maar ook verlies van klanten en verloop onder personeel komt steeds meer voor.

Het meest effectief blijkt een preventieve benadering. Zo worden er inmiddels de nodige maatregelen ter voorkoming van werkstress genomen. Overigens met wisselend succes. Ook al om dat daarmee lang niet alle geschetste problematieken worden voorkomen.

Vertrouwenspersoon

In de ideale situatie bespreken medewerkers alle problemen tijdig met u. In de praktijk is dat bijna nooit het geval. Uit recent onderzoek blijken hiervoor verschillende redenen. Zo zijn mensen bang voor de negatieve gevolgen, zoals baanverlies of imagoschade. Ook kan het zijn dat men gewoon bang is dat de zaak gaat escaleren. Denk aan pestgedrag, dat zeer ingrijpende gevolgen kan hebben voor de persoon, maar ook voor het bedrijf. Veel bedrijven stellen daarom een interne vertrouwenspersoon aan. Uit onderzoek blijkt, dat deze heel goed kan werken maar sterk afhankelijk is van een aantal factoren. Zoals de positie in het bedrijf. Wordt de taak erbij gedaan of is men fulltime daarvoor aangesteld. Dat verklaart ook het feit, dat de vertrouwens- persoon lang niet altijd wordt benaderd. Ook is het taakveld vaak beperkt tot alleen de ongewenste omgangsvormen.

HRM

Om dezelfde redenen als hiervoor geschetst, blijkt uit een recent onderzoek, dat bijna 40 % van de medewerkers psychische problemen niet bespreekt met mensen van de afdeling HRM. Veel mensen zijn toch bang voor hun baan of carrière. Dit staat geheel los van het feit of die angst terecht is of niet.  
Specialisten
Op basis van onze ervaring weten wij als geen ander dat er vaak veel meer aan de hand is. De onderwerpen beperken zich niet tot de ongewenste omgangsvormen, maar tonen een uitgebreid scala van mogelijke problematieken. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld “passend werk”, financiële problemen, verslavingsproblematieken of organisatorische verschillen in inzicht. Als een bedrijf ervoor zorgt, dat mensen zich gehoord voelen, worden vergaande gevolgen voor de onderneming vaak voorkomen.

Alleen al het bieden van de gelegenheid om een specialist te raadplegen, getuigt richting medewerkers van een goed werkgeverschap. Het is een gebaar van vertrouwen, dat over het algemeen in positieve zin gewaardeerd zal worden.

MKB en MKB+

Met name de bedrijven in het Midden- en kleinbedrijf vinden het moeilijk om te voldoen aan de wettelijke eisen. Het bedrijf is vaak te klein voor een full time vertrouwenspersoon. En de nadelen van een extra taak heb ik al eerder benoemd. Terwijl aan de andere kant de mogelijkheid om specialisten te raadplegen grote problemen op het gebied van psychosociale arbeidsomstandigheden richting toekomst kan voorkomen. Maak moeilijke onderwerpen bespreekbaar voor medewerkers en leidinggevenden.  

Juridische aspecten

Regelmatig blijkt in de praktijk dat de werkgever de plicht heeft de risico’s vooraf te benoemen en aan te pakken. Wordt dit nagelaten, dan volgen sancties in de vorm van hoge boetes. Zo is recent een accountantskantoor veroordeeld tot een boete van € 350.000, --, omdat zij onvoldoende maatregelen hadden genomen tegen de hoge werkdruk. Dus alleen het benoemen van de risico’s is niet voldoende, Je bent als werkgever verplicht ook daadwerkelijk maatregelen te nemen. 

Welke problemen kunnen zich zoal voordoen?

Zonder alle mogelijkheden uitputtend te willen benoemen staan hieronder een aantal van de vaak voorkomende problemen.

Arbeidsomstandigheden:
Denk aan misstanden op het gebied van veiligheid, werkomstandigheden, uitbuiting en andere fysieke problemen. Dit kan leiden tot onveilige werksituaties en ongelukken met grote gevolgen.

Ongewenste omgangsvormen:
en onveilig gevoel als gevolg van bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik en discriminatie. De werksfeer op de afdeling of binnen het bedrijf worden hierdoor zodanig beïnvloed dat de productiviteit hier ernstig onder zal lijden. Ook een stijgend ziekteverzuim ligt op de loer.   

Financiële problemen:
Schulden of verwante zaken welke direct van invloed zijn op de werksituatie, zoals loonbeslag, maar ook fraude en diefstal met alle vervelende gevolgen.

Stress en Burn out:
Als gevolg van te hoge werkdruk, maar ook “niet passend werk”.  De gevolgen van een medewerker met een Burn out zijn veel groter als vooraf wordt gedacht. Iemand is zomaar een jaar afwezig. De totale kosten kunnen daarbij oplopen tot € 100.000, --.

Verslavingsproblematiek.
Gokken, drugs, drank, maar ook gaming. Ook hier groeit het risico op fraude en diefstal Niet alleen van het bedrijf maar ook van collega’s.

Persoonlijkheidsstoornis:
Angsten, depressie, eetproblematiek en andere psychische problemen. Onbekendheid met deze psychische problemen zorgt voor veel stigma’s op de werkvloer. Met grote gevolgen voor de persoon in kwestie, maar ook voor het bedrijf en de collega’s.

Relatieproblemen:
Niet alleen privé, maar ook werkrelaties, welke kunnen leiden tot een arbeidsconflict. En conflicten leiden zelden tot meer werkplezier en hogere productiviteit.

Loopbaanproblemen:
Groeiende twijfels over de juiste plek in het bedrijf, maar onbespreekbaar als gevolg van angst voor baanverlies of imago verlies. Terwijl juist de mogelijkheden om aanwezige talenten te herkennen en te benutten niet worden gezien.

Organisatieproblemen:
Dreigende conflicten met collega’s of andere afdelingen. Maar ook spanning met bijvoorbeeld politieke leiders in een bestuurlijke omgeving.

Samenvattend kun je dus stellen, dat een proactieve houding van de werkgever met betrekking tot het PSA-beleid niet alleen grote problemen kan voorkomen, maar dat ook de rechter hier nadrukkelijk op zal handhaven. Dus niet wachten tot het misgaat, maar vooraf de mogelijkheid te bieden ongewenste uitval te voorkomen.

Peter Zaal
T 075-7112820
M 06-20712438
E p.zaal@totaalcoaching.nl

Meer lezen over Specialisten in vertrouwen

INFORMATIE
terug naar overzicht

Echte aandacht voor medewerkers zorgt voor rendement

artikel

Door: Marc Kok, Zaanbusiness

Peter Zaal en Bertina Heerschop van Totaalcoaching worden veel gevraagd om ‘uitgewrongen’ werknemers of niet-fitte ondernemingen te helpen. Sterker: ze zijn niet alleen specialist in het herkennen en herstellen van burn-outs, het liefst willen ze deze pijnlijke situaties voorkomen. Maar ook andere problemen tackelen ze. Met een team van in totaal negen specialisten kunnen zij bedrijven en hun werknemers een totaalpakket aan coaching, trainingen en workshops aanbieden. ‘Als wij ondernemingen helpen, brengen wij complete afdelingen of het totale bedrijf in kaart’, vertellen Zaal en Heerschop. ‘We pikken dan alle betreffende problemen eruit. Jan is bijvoorbeeld burn-out en moet daarmee geholpen worden, maar iemand anders heeft financiële problemen en heeft dan baat bij een budgetcoach. Medewerker C heeft wellicht communicatietraining nodig, terwijl persoon nummer vier smacht om een mantelzorgcoach. Wij kunnen op alle gebieden de gewenste specialistische hulp leveren.’ Als alle werknemers de aandacht krijgen die ze nodig hebben, gebeurt er iets opvallends. ‘Dan gaan hun oren open, zoals we dat noemen. Pas vanaf dát moment heeft het zin om ook zaken als procesverbetering en communicatietrainingen te gaan doen. En niet andersom’, aldus Zaal en Heerschop.

Presenteïsme

De coaches komen op werkvloeren ook presenteïsme tegen. Dat zijn mensen die eigenlijk al burn-out zijn, maar evengoed nog op het werk verschijnen. ‘Ze lopen dan als een zombie rond, hebben gemiddeld 20 procent minder productiviteit, maken 60 procent meer fouten en hebben een kort lontje, omdat ze weinig kunnen hebben. Daardoor irriteren ze ook nog eens collega’s. Daarom is het voor een werkgever essentieel om tijdig burn-out-signalen te herkennen.’ Zaal en Heerschop geven hier masterclasses in. ‘Daarin leren we werkgevers stresssystemen te herkennen. Wat is stress? En: wanneer ben je gewoon moe, maar wanneer gaat het een burn-out worden? Als je dat weet, kun je signalen ook opmerken en daarnaar handelen. En bespreken we: hoe communiceer je met werknemers, die burn-out dreigen te raken? Waar kun je als werkgever zelf grip op hebben? Moet je ze direct naar de bedrijfsarts sturen of juist niet? Veel ondernemers weten dat niet.’

Peter Principle

In Nederland worden werknemers net zo lang gepromoveerd tot ze op een plek zitten, die ze eigenlijk niet aankunnen. Dat heet het Peter Principle. ‘Dan is onze bedrijfscultuur zo, dat ze vervolgens niet een stapje mogen terugdoen. Dus blijven mensen op werkplekken zitten waar ze voor geen meter functioneren, maar niet weggestuurd worden. Met alle gevolgen van dien.’ Zaal: ‘Ik heb ooit een chef gehad die vanwege zijn disfunctioneren iedereen gek maakte. Dan heb je de poppen aan het dansen. Als wij met Totaalcoaching dergelijke mensen spreken, geven ze uiteindelijk wel toe dat ze niet op de juiste plek zitten. Maar ja, die leidinggevende functie willen ze niet snel opgeven vanwege het hoge salaris, de dikke auto of het aanzien. Maar dat heeft dus wel zijn weerslag op de totale afdeling of het gehele bedrijf. Dat is niet verstandig.’

tajinaste

Aandacht

Ons advies is dus om medewerkers echte aandacht te geven. Dan maak je niet alleen problemen in een vroeg stadium bespreekbaar, maar je voor komt uitval. Naast het voorkomen van kosten zorgt aandacht voor iets veel belangrijkers. Medewerkers blijven bevlogen en zetten zich voor de volle 100% in. Gewoon omdat hard werken loont. Ook weten hoe u echte aandacht kunt geven en daarmee uw rendement verhogen. Bel 075-7112820 of mail info@totaalcoaching.nl.

INFORMATIE
terug naar overzicht

Is bevlogenheid stress gerelateerd?

artikel

Door: Peter Zaal

De factor stress is in onze maatschappij van grote invloed op het functioneren. Niet alleen het functioneren van de persoon, maar zeker ook van het team. Dit is niet los te zien van elkaar. Er zijn verschillende vormen van stress. Zo kan stress heel positief zijn en zelfs noodzakelijk om goed te presteren. Wij noemen dat stimulerende stress. Veel bekender is de negatieve tegenhanger hiervan, de demotiverende stress.

Stimulerende stress.
Maakt dat we als mens en als team Beter presteren en positieve gevoelens ontwikkelen. Het geeft een voldaan gevoel en zorgt voor bevlogenheid in hetgeen je doet. Mensen worden gedreven om door te gaan tot een hoger niveau.

Demotiverende stress.
Zorgt voor het averechts effect. Geeft geen energie en leidt tot een spiraal van negativiteit.  Zaken gaan tegen zitten, mensen werken niet mee. Er ontstaat een foutencultuur, slechte communicatie, klantverlies en toename van overspanning tot Burn out.

Stressoren

Factoren die de stress veroorzaken of beïnvloeden noemen we stressoren. Die kunnen zich van binnenuit de organisatie manifesteren, zoals bijvoorbeeld collega's, andere afdelingen, leidinggevenden en moederbedrijven. Maar ook externe factoren zijn van grote invloed. Denk aan klanten, overheid, weersinvloeden, leveranciers, banken etcetera. Al deze factoren kunnen positief of negatief hun invloed doen gelden.

Bevlogen Team

Een optimaal functionerend team staat als eenheid tegenover de negatieve stressoren en weet de positieve stress maximaal in te zetten. Men kent elkaar, gunt de ander een succes en helpt daar waar nodig. In een dergelijke situatie is vaak sprake van een laag ziekteverzuim en een goede werksfeer.
Hoe anders is dit bij een niet goed functionerend team. Daar heerst een sfeer van afrekening onderlinge concurrentie en schuld afschuiven. Met ook vaak randverschijnselen, als pesten op de werkvloer, discriminatie, presteren ten koste van collega's. Ook de klantrelatie zal je ernstig onder lijden. Klanten kunnen bijvoorbeeld intern collega's uit elkaar spelen. “Van Jan krijg ik altijd 10% korting”.

Onderzoek

Om de bevlogenheid terug te brengen is het zaak hier een gedegen onderzoek naar te doen. Door middel van gerichte vragen en persoonlijke gesprekken met iedereen ontstaat een goed beeld van de verschillende oorzaken van de problemen. Die onderscheiden zich vaak in problemen op bedrijfs-, afdelings en op persoonlijk niveau. Bij de laatste kunnen ook privéproblemen meespelen.

Plan van aanpak

Als de problemen in beeld zijn gebracht is het mogelijk een gericht plan van aanpak op te stellen. Dit bevat naast een analyse van de problemen ook doelgerichte en efficiënte oplossingen.

Resultaat

Al bij de uitvoering van het onderzoek ontstaan de eerste positieve effecten mensen gaan nadenken over bepaalde zaken ook het geven van positieve aandacht maakt dat mensen beter gaan functioneren. Dit zal zich krachtig doorzetten, als de aanbevelingen uit het onderzoek daadwerkelijk worden uitgevoerd.

terug naar overzicht
INFORMATIE

Hoe leer je als starter in 3 stappen goed beslissingen te nemen?

artikel

Door: Ruud Schols

Als je een bedrijf hebt of wilt starten moet je tal van beslissingen nemen. Belangrijke beslissingen, verstrekkende besluiten en hoe weet je of je de beste keuze maakt. Het kan je veel tijd kosten, veel energie van je vragen, je lange tijd bezighouden ook als je beter kunt rusten of slapen.

Hoe maak je nu een belangrijke keuze? En hoe weet je wat voor jou de beste keuze is? Hoe kun je ervoor zorgen dat je rust kunt vinden in het kiezen en berust in je keuze.

tajinaste

Om te beginnen is structuur belangrijk. Een methode die jij je kunt aanleren om je mogelijke keuzes op een goed manier te wegen. Je wilt op deze methodiek kunnen vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat je deze methode goed beheerst en er ook voldoende ruimte is voor je eigen inbreng.

Daarnaast moet het ook een methode zijn die je een antwoord kan verschaffen op de meest uiteenlopende vraagstukken. Het moet dus ruim inzetbaar zijn voor verschillende vraagstukken.

Denk hierbij aan de beslissing of je een nieuw product of dienst gaat leveren. Alle zaken die daarmee te maken hebben roepen uiteraard heel wat vragen op. Deze methode helpt je hiermee. Het laat je helder en duidelijk zien welke keuzes je moet maken én het laat je ook nog eenvoudig beleven wat de gevolgen zijn van de verschillende keuzes. Nog voor dat je ze hebt genomen.

Je kunt dus als het ware snel en efficient ‘droogzwemmen’, kijken hoe je besluit werkt in de praktijk en je een beter beeld krijgt of het past. Aan de hand daarvan wordt je keuze gemakkelijk én de juiste.

In deze workshop leer je in drie stappen hoe deze methode voor jou het meeste resultaat gaat opleveren. Je kunt er stapsgewijs steeds beter mee werken. Naarmate je er vaker meer werkt, wordt het steeds eenvoudiger om efficient je vragen te processen. Ook kun je er steeds omvangrijkere of complexere vraagstukken mee behandelen. Het gaat je helpen om bijvoorbeeld marketingplannen of bedrijfsbudgetten te bepalen, maar ook om een financieringsaanvraag te vereenvoudigen.

Gedurende drie dagdelen ga je deze methode in drie stappen volledig invullen voor je eigen situatie. Hoe kritischer en diepgaander je hiermee aan de slag gaat, des te meer profijt ga je er in de toekomst aan beleven.

Met een grondig uitgewerkte waardepropositie leg je het fundament tijdens de eerste stap.

Het model wordt verder afgewerkt tijdens de tweede stap en tijdens de laatste stap ga je aan de hand van je eigen praktijkvoorbeelden de kracht én toepasbaarheid beleven van deze methode.

INFO / AANMELDEN
terug naar overzicht

Stressfactoren als sluipmoordenaar

artikel

Ziekmakende factoren binnen een team

Door: Peter Zaal

Een bedrijf constateert een flinke toename van het ziekteverzuim. Verschillende specialisten zitten met een Burn out thuis. De spanning bij de overige collega's neemt toe, met alle negatieve gevolgen vandien. Het managementteam vraagt zich af, wat nu feitelijk de stressfactoren zijn, welke dit hebben veroorzaakt. Het gegeven, dat men dit niet ziet aankomen heeft te maken met de “onzichtbaarheid” en de diversiteit van de ziekmakende stressoren. We behandelen een aantal veel voorkomende oorzaken, zoals wij die in de praktijk tegenkomen.

'Klant is Koning'

Is op zich een prima uitgangspunt, maar onder deze noemer groeit het risico, dat een verkoper steeds meer toegeeft, als het gaat om kortingen en garantie. Dan komt er intern een moment, dat de financiën daardoor onder druk komen te staan. Of de monteurs raken geïrriteerd omdat zij regelmatig onbetaald werk moeten doen. Onterechte gratis reparaties kosten niet alleen geld, maar hebben een negatieve invloed op de waardering van het vakmanschap. Hier beginnen kleine irritaties, die steeds groter worden en uiteindelijk kunnen leiden tot ziekteverzuim.

'Doe iemand éénmaal een plezier en het behoort vanaf dat moment tot je taak'

Iets dat begint als hulpvaardig kan zomaar uitgroeien tot een verschuiving van taken. Op het moment, dat iemand er dan even niet aan toekomt ontstaat ergernis. “Jij deed dat toch altijd!” Dit kan soms gaan om kleine dingen, maar vaak ook om wezenlijke taken. In het laatste geval ontstaan de problemen op moment, dat iemand met die taak stopt. Dit kan langere tijd door blijven sluimeren en gaan woekeren, wat natuurlijk veel stress geeft bij betrokkenen.

'Het is moeilijk iemand iets te leren wat hij of zij al denkt te weten'

Komt veel vaker voor dan gedacht. Het probleem is, dat iemand op dat moment niet open staat voor hulp van een collega, dan wel opbouwende kritiek. Juist de open communicatie en het lerend vermogen van een organisatie worden hierdoor aangetast. Als iemand herhaaldelijk niets wil leren, zal de ander hem of haar ook steeds minder vertellen. Gevolg is een toenemende irritatie en slechtere producten. Binnen de huidige, krappe, arbeidsmarkt kan dat zomaar leiden tot vertrek van belangrijke werknemers. Of tot een alsmaar afnemende bevlogenheid binnen het team, waardoor de kans op overspanning stijgt.

'Wrong place for the right People'

Nog te vaak zitten er mensen met grote talenten op een niet bij hun kwaliteiten passende functie. Daardoor kost het hen niet alleen teveel energie, als de functie andere vaardigheden verlangd. Er kan ook een Bored out op de loer liggen,  bij te lichte, vaak wat saaie, functies. Er zou binnen bedrijven meer tijd en geld vrijgemaakt moeten worden om regelmatig een check te doen naar de geschiktheid van de functie bij de betreffende medewerker. Daarmee worden talenten veel beter benut en veel ziekteverzuim door stress voorkomen.

'Vergissen is menselijk iemand anders de schuld geven is nog menselijker'

Ook zo'n gewoonte die stilletjes in de cultuur binnen sluipt. Als dit soort gedrag loont, zal het steeds meer voorkomen. Dan ontstaat een cultuur van “Zwarte Pieten gedrag”. Het gaat dan niet meer om de oplossing van het probleem, maar om het aanwijzen van de schuldigen. Met als gevolg een toenemende angstcultuur en verborgen agenda's. Allerlei subgroepen ontstaan. zonder dat de leidinggevenden er grip op hebben. Uiteindelijk zal ook dit leiden tot een toename van het ziekteverzuim.

Kent u binnen uw bedrijf ook voorbeelden van ziekmakende stressoren? Laat het ons weten!

MEER WETEN
terug naar overzicht

Alle neuzen, met overtuiging, in dezelfde richting!

artikel Alle neuzen, met overtuiging, in dezelfde richting

Door: Constant Lamp

Een oud, vertrouwd verlangen van iedere ondernemer.  Want als dat lukt, dan is succes verzekerd.  Toch is er een kleine variant in de titel en dat is ‘met overtuiging’.
In het verleden was alles competentie georiënteerd, ook de ‘neuzen’.  Inmiddels zijn wij toch zo veel wijzer geworden dat er méér nodig is dan alleen competenties.

‘Moeten’ is een begrip geworden waar een doem op rust, het verlossende begrip is ‘willen’.
Alle neuzen dezelfde richting werkt nog steeds, als daar wel de voorwaarde aan gekoppeld van het ‘willen’.  Hoe doe je dat, hoe laat je iedereen het ook ‘willen’?

Daar is meer voor nodig, zoals inzicht in het ‘waarom’ van het individu en past dat ook bij het gezamenlijke doel van de onderneming. Ieder ‘vogeltje zingt zoals het gebekt is’, de verschillen zijn soms groot en toch heb ik als manager en ook als medewerker, naast mijn gewone werk, de taak alert te zijn op ‘hoe wij met elkaar omgaan’.  Wat zijn de consequenties als dat niet gedaan wordt, als mensen niet ‘gehoord’, ‘gezien’ en ‘gewaardeerd’ worden?  Sowieso dat de neuzen dan alle kanten op wijzen, dat er veel miscommunicatie ontstaat, inefficiënt en ineffectief gewerkt wordt en het zelfs effect heeft op het ziekteverzuim.  Burn-out is daar een prangend voorbeeld van.

Had je daar zelf de oplossingen voor, dan had je die al lang toegepast, toch?

TotaalCoaching biedt een keur aan mogelijkheden om kennis te  maken met diverse methoden en zienswijzen die je verder helpen om het oude, vertrouwde verlangen, alle neuzen in dezelfde richting, daadwerkelijk te realiseren.
Alleen nu met overtuiging !

INFO / AANMELDEN
terug naar overzicht

Waardering en complimentjes

artikel Waardering en complimentjes

Door: Monique van der Heijdt

Voor de workshop Gezien, Gehoord en Gewaardeerd worden! voor teamleiders heb ik uitgezocht hoe dat nou werkt...

een goed, welgemeend en opbouwend compliment geven.

Het begon met de vraag:  Wat willen teamleiders nou werkelijk en waar wringt de schoen vaak?

Het antwoord wat ik kreeg van ervaringsdeskundigen was; een compliment.... ook als teamleider wil je wel eens horen dat je goed bezig bent, van je team, maar ook van het afdelingshoofd!

Nou, dat is dus een lekkere om mee bezig te gaan!

Want hoe zorg je ervoor dat je gewaardeerd wordt en dat ook nog eens af en toe te horen krijgt?

Ik denk dat het te maken heeft met de manier van jouw leiderschap; leid je vanuit waardering en een positieve benadering of heb je een hang naar de goeie ouwe tijd waarin leiderschap gestoeld was op angst ( verbazingwekkend hoeveel mensen nog steeds bang zijn voor hun baas, teamleider, manager etc...)

Persoonlijk voel ik - maar je kunt mij ook een softie noemen - dat waardering, goed luisteren en kijken met een open hart waardoor je beter de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers kunt inzetten en motiveren vanuit positiviteit de beste manier is.

Maar daarvoor zul je ook jezelf moeten kennen, anders kun je nooit vanuit jouw authenticiteit kunnen reageren naar anderen.

Als teamleider heb jij een voorbeeldfunctie, zet jij je in om met aandacht naar mensen te kijken en luisteren, dan heeft dat naast een hele positieve invloed op jouw team, ook gevolgen voor jou als persoon.

Je hebt een verbinding gemaakt tussen jezelf en jouw medewerkers en zij zullen op hun beurt de verbinding zoeken tussen elkaar.

Gevolg- betere communicatie, betere werksfeer, open houding waarin kleine irritaties geen grote worden en minder stress op de werkvloer.... ik durf zelfs te beweren dat er minder ziekteverzuim zal zijn.... en uiteindelijk komen de complimenten vanzelf jouw kant op! Win-Win!

Aan bod komt ook wat een goed compliment is... hoor je dat je een lekker gek kapsel hebt of een mooie rode broek, daar wordt je niet echt door geraakt... hoe lief het ook is bedoeld... een compliment daarentegen wat uit het hart komt en wel iets in je raakt daar groei je van!
Wil jij dit betwisten of beamen? Je bent van harte welkom om het te komen ervaren tijdens én na de workshop.

INFO / AANMELDEN
terug naar overzicht

Grip op Burn Out

artikel grip op Burn out

Hoe krijg je als leidinggevende grip op werknemers met een Burn Out?

Door: Peter Zaal

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 7 werknemers te maken krijgt met ernstige overspanning of Burn Out. Dit in combinatie met de toenemende schaarste aan geschikt personeel maakt dat sprake is van een groeiend probleem. Uit onze ervaring blijken het vooral de harde werkers die extra gevoelig zijn voor een Burn Out. Mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel en waar je als werkgever regelmatig op terugvalt. Juist het wegvallen van die stabiele factoren zorgen voor grote problemen binnen de organisatie. Niet alleen de directe kosten, maar ook die van begeleiding en vervanging, kunnen snel oplopen. Onderschat daarbij ook niet het effect van het wegvallen van kennis van zaken. Allerlei factoren die maar gedeeltelijk kunnen worden opgelost door verzekeringen en tijdelijk vervanging.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de werknemer, maar dwingende regelgeving over ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden kunnen er vervolgens voor zorgen, dat je de regie over mensen kwijtraakt. Allerlei onzekere factoren, zoals bijvoorbeeld de beperking van medische informatie en de wijze van begeleiding, dragen hieraan bij. Maar ook de toegepaste formele richtlijnen door betrokken artsen en de wijze van communiceren met overspannen medewerkers maken het ondernemen niet eenvoudiger.

Signalen van een Burn Out

Veel van deze onzekerheden zijn te voorkomen of te beperken door tijdig ingrijpen en bijsturen met kennis van zaken. Signalen van Burn out zijn bijvoorbeeld het toenemend aantal fouten, het korte lontje en het gemopper van collega’s. Door hiervoor open te staan kun je al veel voorkomen. Vaak is een Burn out een combinatie van verschillende factoren. Niet alleen de bedrijfsmatige, maar ook de privé situatie kan meespelen. Wees belangstellend voor jouw mensen en zij zullen eerder aangeven, dat er iets mis dreigt te gaan. Door hier vervolgens op een positieve manier mee om te gaan creëer je een basis voor meer betrokken werknemers.

Voorkom (langdurig) ziekteverzuim

Om de kennis van zaken te vergroten heeft Totaalcoaching een masterclass ontwikkeld. Daar komen, naast een verdere invulling van bovenstaande tips, ook zaken aan de orde als de richtlijnen welke door huisarts en bedrijfsarts worden toegepast. Naast bijvoorbeeld de vraag of een arbeidsconflict hetzelfde is als een Burn Out. 
Meld je aan voor deze geweldig gelegenheid, speciaal voor leidinggevenden, om in korte tijd inzicht te krijgen in de mogelijkheden om te gaan met een (dreigende) Burn out van jouw medewerkers.

Na het volgen van de masterclass heb je veel meer inzicht in de wijze waarop je regie kunt voeren op het moment, dat zich een werknemer meldt met Burn Out achtige verschijnselen. Je hebt geleerd de signalen tijdig te herkennen en wat je kunt doen om te voorkomen dat iemand ziekteverzuim aanvraagt. Niet onbelangrijk is de wijze van communiceren met medewerkers die Burn out zijn geraakt. Ook de werkelijk kosten van een Burn Out zijn helder in beeld en bieden zo de gelegenheid tijdig de nodige maatregelen te nemen.

Extra:
Na afloop van de masterclass is er ruimschoots de gelegenheid uw ervaringen met elkaar te delen onder het genot van een hapje en een drankje. Zo wordt kennisvergroting op een plezierige wijze gecombineerd met netwerkverbreding.    

INFO / AANMELDEN
terug naar overzicht

Als privé jouw zakelijk probleem wordt!

werknemer in nood

Door: Alie Bolhuis

Stel je voor:

Net als wel vaker zit je achter je bureau na te denken over je bedrijf. Je komt tot de conclusie dat er hier en daar wel verbeterpunten zijn. Het is immers nooit perfect.

Je secretaresse onderbreekt je mijmeringen met de aankondiging van een bezoek van de deurwaarder.
Je denkt nog even wat komt hij doen. Je weet zeker dat je geen schulden hebt. Dan zeg je tegen je secretaresse dat hij binnen mag komen.

Even Schrikken

De deurwaarder stelt zich voor en valt direct met de deur in huis. Je hebt een werknemer met financiële problemen en hij komt loonbeslag leggen. Dat is even schrikken. Je vraagt om welke werknemer het gaat. De deurwaarder vertrekt weer.

Je denkt aan je werknemer, je had geen flauw idee van de financiële moeilijkheden waarin hij verkeert. Wat moet je nu doen? Ga je in gesprek met je werknemer? Hoe doe je dat dan? Je hebt ook nog te maken met privacy. Kun je het daar wel over hebben en is dat jouw verantwoordelijkheid?

Wil je hem helpen? Je weet het niet. Wat als de werknemer niet met je wil praten? Hoe pak je het aan? Allemaal vragen waar je niet direct een antwoord op hebt. Je vraagt je af of dit ook consequenties heeft voor je bedrijf. Je realiseert je dat je werknemer het moeilijk heeft en kan hij zich dan wel focussen op je bedrijf. Nog meer vragen.

Licht

Maar er gloort licht in de duisternis: Je kunt een vertrouwenspersoon in de arm nemen om met je werknemer te praten. Dan voelt de werknemer zich misschien wel veilig om zijn verhaal te vertellen. Dat kan ook. Een vertrouwenspersoon houdt de informatie binnenskamers en kijkt samen met je werknemer naar oplossingen. Dan help je je werknemer toch en hoef je niet zelf het gesprek aan te gaan.
Totaalcoaching informeert je graag over de mogelijkheden.

MEER WETEN
terug naar overzicht

Ook zo klaar met banaanhoppen…

Klaar met banaanhoppen!!

Door: Peter Zaal

Of allerlei andere spellen die (bijna) niemand echt leuk vindt.
Het is weer tijd voor de jaarlijkse teambuilding. Wordt het weer banaanhoppen, wat cultuur snuiven en vooral veel eten en drinken.

Gezellig of straf?

Samen met die “gezellige” collega’s. Een dag bedoeld voor iedereen, maar voor velen niet meer dan een verplicht nummer. Of nog erger! Een soort straf, omdat het gevoel, dat je er “niet bij hoort”, wordt versterkt.

Terwijl het doel juist is om meer verbinding te krijgen met elkaar. De waarheid is een heel andere. De bestaande groepjes worden sterker en de grootste monden krijgen de aandacht. Veel directeuren en leidinggevenden zitten ook niet te wachten op een verplichte dure dag. Geen opbrengst, alleen maar kosten en van de beloofde sfeerverbetering is na een week niets meer over.

Nuttig besteden

Je kunt een dag ook leuk en nuttig besteden. Door het slim combineren van kennis en ontspanning zal er een forse verbetering ontstaan van de teamgeest. Die verbetering is van blijvende aard en zal, bij regelmatig onderhoud, alleen maar verder groeien. Begrip en respect voor elkaar en iemands omstandigheden. Tot zover de belofte van veel bedrijven, maar hoe gaan we die belofte waarmaken.

Bevlogenheid

Om te beginnen eerst een gericht onderzoek onder de deelnemers. Wat leeft er bij de mensen en waar hebben zij behoefte aan. Op basis hiervan stelen we een programma samen, dat recht doet aan het bespreekbaar maken van de aanwezige problemen en mogelijke oplossingsrichtingen. Vooral zorgen voor verbreding van kennis en het bieden van uitdagingen. Zo ontstaat er weer een gevoel van bevlogenheid in het team.

Nieuwgierig naar de invulling van jouw volgende teambuildingsdag. We bespreken het graag.

MEER WETEN
terug naar boven

 

 zakelijk personage

Totaalcoaching / +31(0)757112820 / +31(0)620712438

Hoofdkantoor:
Zaanstad: Industrieweg 13 A / 1521 NC Wormerveer

Vestigingen:
Aalsmeer: Aalsmeerderweg 230 / 1432 CW Aalsmeer
Heerhugowaard: Alida Buitendijk erf 35 / 1705 NH Heerhugowaard
Groningen: Hamweg 38 / 9617 AS Harkstede
Sittard: Mgr. Buckxstraat 8 / 6134 AP Sittard

KvK: 34211681
BIC: INGBNL2A
IBAN:NL78INGB0008016927
BTW: NL8134.29.286.B01